16 april kl.16.00 bolagsstämma 2023 i Sörbygden Utveckling AB(svb)

Aktieägarna i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (Svb) org.nr 559342-4780, kallas härmed till bolagsstämma för räkenskapsåret 2021-10-25–2022-12-31
Tid: Söndag 16 april, kl. 16.00
Plats: Hedekas Bygdegård
Dagordning
Stämmans öppnande
§ 1 Val av ordförande
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Styrelsens förslag på årsredovisning
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Beslut om följande;
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) Styrelsens förslag på resultatdisposition
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen
§ 10 Val av styrelseledamöter
§ 11 Val av revisor
§ 12 Övriga ärenden
a) Budget 2023
b) Information om sponsorer
b) Snabbköparen i Sörbygden AB
§ 13 Avslutning
Med vänlig hälsning
Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB styrelse